Jogi nyilatkozat

Legjobb hajbeültetés doktor

Kedves látogatónk! Kérjük, sziveskedjék az alábbiakat figyelmesen elolvasni és betartani!

A www.sikos.hu,  www.shklinika.hu , www.hajatultetes.hu, www.hajbeultetes.tv, www.hajklonozas.hu,  www.ahajbeultetes.hu, www.intimplasztika.eu  és a  www.amellnagyobbitas.hu  szerveren elérhető Internet szolgáltatás igénybe vételével vagy bármely oldala megnyitásával Ön az alábbi feltételeket elfogadja, ha e feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne nyissa meg weboldalainkat.

Sikos kft. (Sikos Hajbeültetés Klinika, Sikos Plasztikai Sebészet) weboldalait Ön kizárólag saját felelősségére használhatja. Az interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma módosulhat, vagy elveszhet. A Sikos Kft. nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalak bármelyikének használatával összefüggésben keletkeznek, ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, az illetéktelen megváltoztatást, az információ elveszését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, vonal- vagy rendszerhibát is.

A Sikos Hajbeültetés Klinika, Sikos  Plasztikai Sebészet  weboldalain elhelyezett minden szöveg, kép, letölthető dokumentum, információ, egyéb tartalom, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jogi és védjegyoltalom alatt áll, amelyeket kizárólag a Sikos Hajbeültetés Klinika, Sikos Plasztikai Sebészet  előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

A Sikos Plasztikai Sebészet, Hajbeültetés Klinika rövidített adatvédelmi tájékoztatója

 A Sikos Orvosegészségügyi Kft. (székhely: 1113 Budapest, Edömér utca 6. 3/3., cégjegyzékszám: 01-09-260719, adószám: 10808098-1-43, telefonszám: (06-1)-209-2930 valamint 0620-373-3087, e-mail: info@sikos.hu, fax: (06-1)-385-3002, önállóan képviseli: Dr. Sikos Géza ügyvezető igazgató), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

 Jelen rövid adatvédelmiTájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető a www.hajatultetes.hu, a www.sikos.hu és a www.shklinika.hu oldalon, valamint papír alapon az adatkezelés tényleges helyszínén, a 1113 Budapest, Edömér utca 6. 3/3. cím alatt.

Kik az érintettek?
Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli, továbbá azon személyek, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelések érintik. Az érintettek tehát elsődlegesen a páciensek, valamint azok, akik az Adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődnek, de ügyféllé nem válnak, továbbá az Adatkezelő Munkatársai, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói.

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő?
Információkérés, Ajánlatkérés, Időpontfoglalás, Egészségügyi adatokkal, dokumentációkkal kapcsolatos adatkezelés, Megállapodások megkötésével kapcsolatos adatkezelés, Egyedi kedvezmény nyújtásával kapcsolatos adatbázis építés és kezelés, Kérdőív, értékelő rendszer, Hírlevél küldése, Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés, Munkatársak adatainak nyilvántartása, közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing, Érintett beleegyezésével az érintettről – a szolgáltatás igénybevétele során – készített képek, videófelvételek, hangfelvételek, Panaszkezelés, Kamerarendszer üzemeltetés, Weboldal látogatottsági adatok.

Milyen adatokat kezel az Adatkezelő?
Adatkezelő a Szabályzat 10. fejezetében meghatározott egyes adatkezelésenként eltérő, de elsődlegesen személyes adatokat, így például név, e-mail cím, telefonszám, másodsorban ezekhez kapcsolt egyéb, nem személyes adatokat kezel. Adatkezelő egészségügyi adatokat és dokumentációkat is kezelhet adott szolgáltatással, adatkezeléssel kapcsolatban. A kezelt adatok köreit az egyes adatkezelések vonatkozásában a Szabályzat pontosan meghatározza.

Melyek az adatkezelések céljai?
Az adatkezelések általános céljai a következők: az Adatkezelővel kötött vagy kötendő szerződések előkészítése, megkötése, végrehajtása, Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése, visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása. Az adatkezelések egyedi céljai az egyes adatkezelési tevékenységek-hez köthetőek és a Szabályzat 10. fejezetében kerültek meghatározásra. Az adatkezelések céljai alapvetően az adatkezelések hétköznapi értelembe vett céljaival egyeznek meg.

Milyen felhatalmazás és milyen jogszabályok alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő?
Főszabály az, hogy az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján, amelyet megadhat nyilatkozatban, szerződés keretében, vagy a Szabályzat szerinti más módon, vagy ráutaló magatartással.

 A hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint elfogadhatónak, ha mindhárom tartalmi követelményt, tehát az önkéntességet, a határozottságot (egyértelműséget) és a tájékozottságot is teljesíti.

 Ezen felül az adatok kezelését jogszabály kötelezően elrendelheti, ekkor az adatkezelés kötelező.

 Kötelező az adatkezelés az egészségügyi adat vagy egészségügyi dokumentáció tekintetében, ha az Adatkezelő tudomására jut. Az egészségügyi dokumentációt, és egészségügyi adatot a 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig, a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell az Adatkezelőnek megőriznie.

 Kötelező az adatok felvétele és átadása az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóság felé (elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon) a biztosítási jogviszony kapcsán, az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény és az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján, így tehát például munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony és megbízási jogviszony esetén.

 Kötelező az adatkezelés panaszfelvétel esetében az 1997. évi CLV. törvény alapján. A kötelező adatkezelési idő a felvételtől számított 5 év.

 Az említett jogszabályokon kívül az Adatkezelő elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, továbbá egyéb jogszabályok, és hatósági ajánlások alapján kezeli az adatokat.

Az adatkezelő mennyi ideig kezeli az adatokat?
Az adatkezelés időtartama függ az adatkezelési tevékenységtől, és attól, hogy az adatkezelés önkéntes, vagy kötelező.

 Az adatkezelés időtartama minden önkéntes alapon történő adatkezelési tevékenység (lásd 10. fejezet) esetében a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy az érintett adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig, vagy bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év.

 Kötelező adatkezelés esetén a törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg az adatkezelés hosszát.

Kik kezelik az adataimat?
Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?
Személyes adatok feldolgozását az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

 Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő a Partnereket hirdetmény vagy tájékoztató, így a Szabályzat I. sz. melléklete útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek számára. Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazásaalapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé.

Milyen jogaim vannak?
Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok hordozható-ságához való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

 Az egyes jogok részletes meghatározásai a Szabályzat 5. fejezetében kerültek meghatározásra.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja, – az info@sikos.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal teheti meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

 Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 www: https://www.naih.hu/  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75 Tel: (06 1) 457 7100 Fax: (06 1) 356 5520 E-mail: info@nmhh.hu

 Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

 Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 Adatkezelő kijelenti, hogy

 –         a közölt személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, külföldre nem továbbítja;

 –         a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai a www.sikos.hu és a www.shklinika.hu oldalon megtalálhatóak.

 – A tájékoztatónak za időközben módosuló jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

Kelt: 2017. február hó 1. nap

 Dr. Sikos Géza Ügyvezető Igazgató Sikos Orvosegészségügyi Kft.

 

A Weboldalra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az Üzemeltető kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából hogy Weboldal mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti és nem fogja olyan módon felhasználni, hogy abból a felhasználó személyesen azonosítható lenne, ugyanakkor meghatározott esetekben ezek a címek és a naplófájlok személyes adatnak minősülnek.

A felhasználó által a bejelentkezés során megadott és egyébként az Üzemeltetőhöz került személyes adatok kezelése tekintetében az Üzemeltető maradéktalanul betartja az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény ésaz elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirőlszóló 226/2003. (XII. 13.) Kormányrendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit és előírásait. Az Üzemeltető ennek megfelelően a felhasználó adatait kizárólag abban a körben kezeli, amelyhez a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta. Az Üzemeltető a tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés esetét, illetve amikor a személyes adat megadása kifejezetten a Weboldalon való nyilvános közzététel céljából történt (például hozzászólás vagy hirdetés). A személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó kérése esetén az Üzemeltető megsemmisíti. Ezenkívül az Üzemeltető bármikor kész arra hogy a felhasználónak az Üzemeltető által kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást adjon vagy azokat erre irányuló kérés esetén módosítsa vagy törölje.

A Weboldal megtekintésével a felhasználó és az Üzemeltető hírközlési eszközök útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az Üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az Üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez a Weboldalt elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni. Az Üzemeltető a felhasználó által a Weboldal igénybe vételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során vagy egyébként más személyes adatait adja meg, a Weboldalon nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személyes jogait vagy jogszabályt sértő módon használja (pl. spam) vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte illetve a Weboldal használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és nyilvántartási számon az alábbi megnevezésű adatkezeléseket nyilvántartásba vette:

 

adatkezelő: Síkos Orvosegészségügyi Kft.
székhely/lakcím: 1113, Budapest, Edömér utca 6. 3/3.

 

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-117519/2017.

Kamerarendszer működtetéssel kapcsolatos adatkezelés. Az adatkezelés célja a megfigyelt terület védelme.. ” megnevezésű adatkezelést

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-117518/2017.

Kérdőív, értékelő rendszer. Az adatkezelés célja a szolgáltatások minőségének javítása.. ” megnevezésű adatkezelést

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-114739/2017.

Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.. ” megnevezésű adatkezelést

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-114741/2017.

Hozzájárulási nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés. Adatkezelés célja az érintettről az érintett beleegyezésével készített képek, videófelvételek, hangfelvételek érintetti hozzájárulását követő, az adatkezelő weboldalán vagy közösségi oldalán történő közzététele és így az adatkezelő marketingje.. ” megnevezésű adatkezelést

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-114740/2017.

Közösségi oldalakon történő jelenlét. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.. ” megnevezésű adatkezelést

adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-114742/2017.

Panaszkezelés. Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.. ” megnevezésű adatkezelést

Adatkezelés megnevezése ” Egyedi kedvezmény nyújtásával kapcsolatos adatbázis építés és kezelés.

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása, kedvezményeik megadása és ellenőrzése, kapcsolattartás.. ” megnevezésű adatkezelést.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-114737/2017.

Adatkezelés megnevezése ” Egészségügyi adatokkal, dokumentációkkal kapcsolatos adatkezelés.

Az adatkezelés közvetlen célja a kiválasztott kezelés biztonságos és szakszerű biztosítása az érintett számára.. ” megnevezésű adatkezelést.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-124837/2017.

Adatkezelés megnevezése ” Megállapodások megkötésével kapcsolatos adatkezelés.

Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, kapcsolattartás.. ” megnevezésű adatkezelést.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-114736/2017.